महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे उत्तरतालिका.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या एकूण २६६ जागासाठी घेतलेल्या परीक्षाचे उत्तरतालिका.

Leave a Comment