राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016 हे दोन्ही आपणास PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2016 हे दोन्ही आपणास PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे.

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2014

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका 2014 हे दोन्ही पण PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित , गट – ब पूर्व 2019 प्रश्न पत्रिका

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित , गट – ब पूर्व परीक्षा 2019 ची प्रश्न पत्रिका PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका 2018

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका 2018 हे PDF स्वरुपात खालील लिंक वर दिलेली आहे.

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा CSAT प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५ हे दोन्ही पण आपणास खालील लिंक वर Click केल्यावर मिळेल .

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५

राज्यसेवा पूर्व परिक्षा सामान्य अध्ययन  प्रश्न पत्रिका आणि उत्तर पत्रिका २०१५ हे दोन्ही पण आपणास खालील लिंक वर Click केल्यावर मिळेल .